" តើការធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ ដែលជោគជ័យទាល់តែទិញយកហ្វ្រេនឆាយពីបរទេសពិតមែនទេ? "

4 years ago

ប្រធានបទកិច្ចសម្ភាសន៍ " តើការធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ ដែលជោគជ័យទាល់តែទិញយកហ្វ្រេនឆាយពីបរទេសពិតមែនទេ? "All Videos


Premium Properties

Land

32400$

Sale
32400   
Land

35000$

Sale
35000   
Land

112764$

Sale
112764   
Villa

25000$

Rent
25000   
Office Building

2990000$

Sale
2990000